Site Overlay

بادبادک

بادبادک
ناهید باقری – گلداشمید

این سروده به زبان آلمانی سال 2017 در درسنامه ی آلمانی پیشرفته برای مدارس عالی اتریش به چاپ رسید

شهروند سرگردانی ام
بادبادکی رشته گسیخته
گاه در فرود
پاکوب خشم باد
گاه در فراز
تا کاخ آفتاب
چیزی به شب نمانده است
کودک روزگار!
در کوچه های کدام محله می گردی
بازیگوش؟!
کی مهار خواهی کرد
این رشته به دست خویش؟
بر فراز کدامین خانه
خواهی افراشت
دل خوشی های خردم را
پرچم گون؟
سراغ داری بامی؟